Публикации (по темам)

(по авторам)

     

Секция иврита Междисциплинарной конференции "Сэфер"

הד האולפן החדש

2001 г.

2002 г.

2004 г.

 

רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק. הפרויקט 'הוראה מרחוק': הנחלת העברית למורים בחמ"ע

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

ורה אגרנובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנציק. מבחני רמה ממוחשבים לתלמידי אולפנים של הסוכנות היהודית בחמ''ע

Еврейская речь

ד"ר יבגני מריאנצ'יק, ד"ר יוליה קונדרקובה, גב' אירינה ברקוסקי. ניסיון הוראת העברית באוניברסיטאות ברוסיה (1995 - 2011)

№1 (2013 г.)

№2 (2014 г.)

№3 (2015 г.)

№4 (2015 г.)

גדיש

Методические издания

ורה אגרונובסקי, רינה זסלבסקי ויבגני מריאנצ'יק - השימוש בכלים טכנולוגיים חדשניים בהוראת עברית כשפה שנייה בברית המועצות לשעבר

הסדנה להוראה האקדמית של הלשון העברית

הקונגרסים של ברית עברית עולמית 

Adult Education in Israel

Ежегодник ЕАЕК

RZaslavsky, VAgranovsky, EMaryanchik. Using New Technological Tools to Teach Hebrew as a Second Language in the FSU

Прочее

 


Секция иврита VIII Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2001 г.

Ю. Корниенко. Сложные слова в современном еврейском языке (иврите)

И. Зыскин. Проблемы описания простого предложения в языке иврит

И. Зыскин. О наполнении структурной схемы именного предложения

Т. Ваксман. Особенности формирования корпуса фразеологии современного иврита

И. Животовский. К вопросу о месте воровского жаргона в сленге современного языка иврит

М. Свет. К вопросу о месте и роли арабизмов в современном ивритском сленге

Е. Марьянчик. К вопросу о соответствии учебников Еврейского университета в Иерусалиме требованиям языковой нормы

И. Княжицкий. Сравнительный анализ преподавания современного иврита на языковых курсах (ульпанах) и в вузах

Л. Шор. К вопросу о систематической оценке знаний студентов

И. Лерер. О новом методическом пособии по приобретению навыков чтения шрифта Раши

Секция иврита IX Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2002 г.

А. Крюков. Феномен "нового иврита" в Израиле (постановка вопроса, разработанность темы, эмпирический корпус)

М. Едовицкий. Политика Еврейского Агентства в области преподавания иврита в ульпане

С. Тутельман. Английские заимствования в иврите во второй половине ХХ века

З. Пашаева. Наречие в иврите

С. Филиппов. К вопросу об употреблении связки в современном иврите

Е. Марьянчик. К вопросу о проблемах глагольной парадигмы языка иврит

И. Зыскин. Формы квантора существования и выражение экспрессивности в экзистенциальных предложениях в иврите

З. Друскинас. Фразеология и идеографическая классификация ивритских фразеологизмов

И. Шпирко. К проблеме перевода на русский язык ивритских топонимов и антропонимов

А. Крюков. К вопросу о семантико-функциональных различиях между глаголами "להתחיל" и "להחל"

Т. Токаренко. Зеев Жаботинский и некоторые вопросы возрождения иврита

А. Крюков. Об исторических корнях современного ивритского сленга

Т. Ваксман. О некоторых лексико-стилистических особенностях прозы Пинхаса Саде (на примере романа "Смерть Авимелеха и вознесение его на небо на руках у матери")

Т. Шибанова. Особенности лексико-фразеологических приемов Менахема Тальми (на анализе рассказов цикла "Яффские картинки")

М. Свет. К вопросу о лексико-семантических и фонетических особенностях иврита евреев юга Франции

Н. Шпекторова. Языковая норма в современной израильской художественной литературе (на примере романа А.Б.Йегошуа "Любовник")

И. Княжицкий. Сравнительная характеристика ивритских моноязычных и двуязычных словарей

Л. Шор. Подготовка к чтению израильской прессы (для изучающих язык в ВУЗах г. Москвы)

О. Дубова. Элементы интерпретации текста на уроках домашнего чтения

Л. Френкель. Аспекты использования коротких юмористических текстов (анекдотов) на уроках языка иврит

А. Вайнштейн. Об опыте заочного преподавания языка иврит

С. Колода. Возможности использования тестирования в методике обучения ивриту студентов языковых вузов


Секция иврита X и XI Междисциплинарных конференций "Сэфер" 2003-2004 гг.

А. Крюков. 30 лет университетского изучения и преподавания  иврита в Москве

Е. Марьянчик. Преподавание современного иврита в московских вузах: проблемы и перспективы (опыт последнего десятилетия)

М. Едовицкий. Специфика преподавания иврита школьникам-репатриантам в Израиле

А. Крюков. О некоторых способах пополнения лексико-фразеологического корпуса разговорного иврита

Е. Марьянчик. О частоте использования ряда синтаксических конструкций в израильской прессе (на основе архива газеты "מעריב")

Н. Шпекторова. Языковая норма в современной израильской художественной литературе (на примере романа М. Шалева "Эсав")

Т. Токаренко. К вопросу о норме в современных израильских эстрадных песнях

К. Вязигина. К вопросу об использовании синонимов слова "חזק" (сильный) в израильской прессе

М. Свет. Слова-паразиты как имманентная часть современного разговорного иврита

И. Баркусская. Происхождение четырехбуквенных корней в иврите

И. Зыскин. К вопросу о преемственности грамматических структур в иврите

А. Крюков. О некоторых особенностях иврита молодежи и детей в Израиле

А. Крюков, Т. Токаренко. Что в России "Аська", то в Израиле "Ицик" (о феномене компьютерного арго в иврите)

А. Крюков. О феномене кибуцного арго в иврите

Н. Бакулина. Развитие устной речи на начальном этапе обучения ивриту

Н. Бакулина. О содержании и методах работы по аудированию на начальном этапе обучения ивриту

И. Лерер. К вопросу о применении иллюстративного материала в процессе преподавания иврита в школе (на основе пособия И. Лерера и Л. Назаровой "עברית בתמונות א")

Р. Збарская. О некоторых аспектах повышения мотивации изучения иврита у школьников

Л. Френкель. Об игре слов в коротком юмористическом тексте на иврите

С. Колода. К вопросу оптимизации процессов межкультурного общения в обучении ивриту

И. Шпирко. Некоторые аспекты иврит-русского поэтического перевода в свете истории поэзии на иврите

И. Баркусская и др. Полемика. Проблемы преподавания иврита в высшем учебном заведении (соотношение языка и нормы)


Секция иврита XVI Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2009 г.

Ю. Кондракова, Е. Марьянчик, М. Членов. Преподавание иврита в России в условиях кризиса

В. Аграновская, М. Едовицкий, Р. Заславски. Система профессиональной подготовки и повышения квалификации преподавателей иврита в ульпанах стран постсоветского пространства (опыт отдела образования Еврейского Агентства для Израиля на протяжении последнего десятилетия)

П. Скородумова. К вопросу о типологии сериальных конструкций в современном иврите

Д. Семченкова. Описание лексико-грамматической группы глаголов - сельскохозяйственных терминов в иврите (на примере глаголов להניב, לזבל и לגרוף)

Ю. Корниенко. Морфонология основ или алломорфизм суффиксов?

Е. Денисова. Абсолютный и склоняемый инфинитивы в языке иврит

Ю. Костенко. Трудности перевода общественно-политической лексики

Л. Френкель. К вопросу о классификации междометий в иврите

С. Тутельман. Использование иллюстративного материала на уроках иврита в вузе

Е. Марьянчик, Ю.Алексеева. Концепция компьютерных обучающих упражнений в преподавании иврита

Ю. Надорова. Дистанционное преподавание иврита

Ю. Бутеева. Опыт внедрения учебной программы по ивриту "НЭТА" в Центре образования №1311 "Тхия"

А. Берман. О различных подходах к преподаванию иврита грамматики иврита начинающим

Д. Ромашов. Преподавание иврита в вузе: взгляд со студенческой скамьи

Е. Попова. Текст на уроках современного иврита в высшей школе

С. Буртман. Газета как средство преподавания программы "Еврейское самосознание" и иврита

Н. Бакулина. Особенности работы над стихотворениями в процессе формирования навыков аудирования и говорения на начальном этапе обучения языку иврит

С. Колода. К проблеме преодоления лингвоэтнического барьера в переводах современной ивритоязычной прозы


Секция иврита XVII Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2010 г.

Ґ. Коблинер. И тот, кто умеет задавать вопросы (НЕТА программа преподавания иврита в школах диаспоры)

А. Аграновски, Р. Заславски. Поэтапное построение новой программы преподавания иврита в ульпанах Еврейского Агентства в первое десятилетие XXI века (опыт комплексного подхода)

И. Баркусская, Ю. Кондракова, Е. Марьянчик. Иврит через грамматику: опыт преподавания в московских вузах в 1995-2009 гг.

И. Княжицкий. Об опыте преподавания иврита на 4 курсе московских вузов

Ю. Надорова. Проект "Видеоуроки иврита"

В. Аграновски, И. Княжицкий, Ю. Кондракова, Е. Марьянчик. Летние школы по ивриту (2003-2005 гг.): попытка анализа

А. Соломоник. Языковая абсорбция новых репатриантов в Израиле (на примере русскоязычной и эфиопской алии)

П. Скородумова. Асиндетические конструкции с частичной десемантизацией глаголов движения

П. Скородумова. Сериализация адвербиальных глаголов и глаголов הואיל и נמנע в библейском, мишнаитском и современном иврите

Ю. Корниенко. О средствах выражения отрицания в современном иврите

Ю. Кондракова. Отрицательная частица לא при глаголе в современном иврите (в контексте истории семитских языков)

В. Аграновски. К вопросу о произношении существительных модели מִקְטָלָה в разговорном иврите (результаты эмпирического исследования)

А. Бычкова. Об особенностях молодежного сленга языка иврит

А. Балута. Греческая субстантивация и ее аналог в семитских языках

И. Зыскин. К вопросу о распределении смычного и фрикативного произношения фонем bet, kaf и pe' в современном иврите

Ю. Костенко. Влияние израильской армии на формирование корпуса общественно-политической лексики в современном иврите

А. Берман. Семантический подход к преподаванию предлогов (семантика глагольного упражнения)

Л. Френкель. К вопросу о классификации обращений в иврите

С. Колода. Использование аутентичных текстов в обучении чтению на иврите на начальном этапе

Н. Гутина. Теоретические основы преподавания иврита дошкольникам


Секция иврита XVIII Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2011 г.

П. Скородумова. Сериальные конструкции с глаголом קם (вставать)

П. Скородумова. Грамматикализация глагола הלך в иврите

А. Кувшинова. Контрастивный анализ семантического поля "надевание" в иврите и русском языке

Ю. Корниенко. Общая характеристика лексико-семантического поля "время" в современном иврите

Д. Семченкова. Фразеологические единицы с числительным семь в языке иврит (на материале словарных данных и результатов эксперимента)

Ю. Кондракова. Способы выражения отрицания в придаточных конструкциях со значением нереального условия (сопоставление с семитскими и индоевропейскими языками)

Л. Френкель. Фонетика современного иврита. Сравнительный анализ учебных пособий

Ю. Костенко. К вопросу о способах образования прилагательных и наречий в иврите

А. Соломоник. Жизнь, смерть и возрождение языков

Л. Тер-Петросян. О преподавании иврита в университетах Армении

О. Дубова. Письменные экзамены по ивриту

М. Едовицкий, Р. Заславски, Е. Марьянчик. Об организации уровневого тестирования преподавателей иврита в странах бывшего СССР (2003-2010 гг.)

В. Аграновски, Р. Заславски, Е. Марьянчик. Компьютерное тестирование учащихся ульпанов Еврейского агентства в странах бывшего СССР

И. Баркусская. Интерактивные видеоуроки (практика и развитие основных навыков, необходимых при изучении иностранного языка в формате видеоурока)

Т. Шимон, С. Пирлес. TaL AM: естественный подход к изучению иврита

Ю. Бутеева, К. Вязигина. Учебная программа + Учитель = Урок ?

С. Колода. Культурологический подход в обучении ивриту студентов-филологов

И. Зыскин. К вопросу о развитии функциональных стилей речи в современном иврите


Секция иврита XIX Междисциплинарной конференции "Сэфер" 2012 г.

М.Членов. Названия языка (лингвонимы) как индикаторы языковых изменений в древнем иврите

А. Фейгин. К вопросу о сохранности Торы в свидетельствах еврейской религиозной классики (от Талмуда до наших дней)

Ю. Кондракова. Отрицание спрягаемых форм глагола в иврите (в контексте развития индоевропейских и семитских языков)

П. Скородумова. К вопросу о путях грамматикализации адвербиальных и аспектуальных глаголов в языке иврит

И. Зыскин. К вопросу о предикативной функции категории определенности/неопределенности в иврите

Е. Марьянчик. Новые технологии в преподавании иврита

Р. Авиани. Еврейское образование и преподавание иврита в ЮАР

Ю. Костенко. Преподавание иврита в МГИМО

Д. Ромашов. Иврит на кафедре еврейской культуры СПбГУ: настоящее и будущее

А. Соломоник. О реанимации одной методической идеи

Э. Погребинский. О моей системе преподавания иврита

О. Дубова. Аудиокурс זמן לעברית

Е. Борисевич. Формирование навыков восприятия речи на слух при работе с учебником עברית מן ההתחלה

Л. Френкель. Об использовании коротких текстов (кулинарных рецептов) на уроках языка иврит


הסדנה להוראה האקדמית של הלשון העברית

יבגני מריאנצ'יק. הבעיות בהקניית התקן הלשוני בהוראת הלשון העברית באקדמיה היהודית הממלכתית ע"ש הרמב"ם ובמרכז למדעים יהודיים (1999)

יבגני מריאנצ'יק. הערכת המיומנויות שהוקנו לסטודנטים הלומדים עברית במוסקווה (2000)


הקונגרסים של ברית עברית עולמית

יבגני מריאנצ'יק. הבעיות בהקניית התקן הלשוני בהקשר ניגודים וסתירות בין ספרי לימוד, ספרי הנורמה ופרסומי האקדמיה ללשון העברית. (מוסקווה, 1999)


Ежегодник ЕАЕК

Ю. Кондракова, Е. Марьянчик, М. Членов. Преподавание иврита на постсоветском пространстве: взгляд изнутри

Yu. N. Kondrakova, E. B. Maryanchik, M.A. Chlenov. Teaching Hebrew in the FSU: an insider's view


Еврейская речь (№1, 2013 г.)

К. Дубнова. "Конструкция состояния" в современном иврите - история развития

П. Скородумова. К вопросу о семантической редукции в иврите

Ю. Кондракова. Преподавание иврита на территории бывшего СССР

Р. Заславски, Е. Марьянчик. Об опыте внедрения программы NETA в VI-XII классах еврейских школ стран СНГ (2005-2013 гг)

Д. Ромашов. Преподавание иврита на кафедре еврейской культуры СПбГУ: воплощение замыслов

С. Исраэли. Начинать всегда тяжело

В. Ишай. Пути формирования навыков письменной речи

Н. Бакулина. Ориентировочные требования к оцениванию учебных достижений учащихся по языку иврит (V-IX классы)


 

Еврейская речь (№2, 2014 г.)

 

П. Скородумова. К вопросу об аналитизме в иврите

К. Дубнова. К истории немаркированного женского рода в иврите

Ю. Будман. Словарь глупости в иврите: от Танаха до наших дней

Ю. Корниенко. О чем говорят изменения в современной еврейской лексикографии?

Е. Борисевич. К вопросу об использовании рабочих дефиниций для отработки коммуникативных навыков

В. Ишай. Драматургия как средство понимания языка и культуры

С. Исраэли. Преподавание неадаптированных текстов на иврите начинающим изучать современный иврит

И. Баркусская. Использование аудио- и видеоматериалов на уроках иврита: от теории к практике

Е. Марьянчик. Компьютеризация экзаменационных и контрольных работ по ивриту

Н. Бакулина. Ориентировочные требования к оцениванию учебных достижений учащихся по языку иврит (I-IV классы)

Н. Якушева. О преподавании иврита на Северном Кавказе


Методические издания

Ю. Кондракова, Е. Марьянчик. Проведение экзаменов по современному ивриту. Методические рекомендации

Ю. Кондракова. Практическая грамматика современного иврита (первый уровень). Учебно-методическое пособие.


Прочее

Ю. Кондракова. Преподавание иврита в контексте израильской и еврейской культуры в вузах и школах России